Obama Carries Alabama, Illinois

per NPR

Clinton takes Oklahoma